PRIVACY BELEID EN PROTOL GEGEVENSBESCHERMING

In onderstaand protocol Gegevensverwerking wordt toegelicht hoe het Bedrijf omgaat met Persoonsgegevens en andere informatie van de Cliënt.

De begrippen in dit Protocol die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals weergegeven in de Algemene Voorwaarden die beschikbaar zijn op de Website.

 1. Hoe gebruikt Bedrijf persoonsgegevens

In deze paragraaf vind je informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Bedrijf persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

1.2 Het afhandelen van aanvragen of boekingen

Wanneer je een boeking maakt zijn de verplichte gegevens die wij nodig hebben voor een boeking naam, e-mailadres, samenstelling van het reisgezelschap, de verblijfsperiode, eventuele bijzondere voorzieningen en betalingsgegevens. Wij verwerken de informatie die is ingevoerd of op een andere manier is verstrekt.

Door het doen van een aanvraag of door het maken van een boeking word je automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken de gegevens om de status van je reservering en betaling te communiceren, om de boeking te maken, om je de nodige gegevens over het verblijf toe te zenden en om je service berichten te sturen. Tevens gebruiken wij de boekingsgegevens en gegevens over aanvragen om, op geaggregeerd niveau, analyses te maken en rapportages te draaien ten behoeve van onze strategische en operationele bedrijfsvoering.

Bedrijf verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens om je aanvraag of boeking te realiseren, dus deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Bedrijf. De persoonsgegevens die we in verband met de aanvraag of boeking verwerken, bewaren we over het algemeen 7 jaar en dat is conform wettelijke bewaartermijnen.

1.2 Het beantwoorden van je vragen of klachten en service mails
Vragen in verband met de boeking, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kun je ons mailen. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens om je vragen af te handelen, opnieuw contact met je te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van je klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met je contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld. Indien je nog niet in ons adressenbestand bent opgenomen, kan de klantenservice, wanneer je daarmee instemt, je vraag en contactgegevens vastleggen zodat de klantenservice je beter van dienst kan zijn en om eventuele toekomstige aanvragen of boekingen efficiënter te kunnen afhandelen. Indien je een online boeking niet hebt afgemaakt, kunnen wij contact met je opnemen om je aan de niet afgemaakte boeking te herinneren, om te vragen of er iets misging of om je op mogelijk andere woningen te wijzen die je in plaats daarvan wellicht interessant vindt.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van Bedrijf om je nog beter van dienst te kunnen zijn.

De gegevens die de klantenservice opslaat, worden 7 jaar bewaard.

 1. Bewaartermijn
  Wij bewaren gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze privacyverklaring zijn de verschillende door Bedrijf gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij je persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.
 2. Derde partijen
  Wij zullen persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:
 • in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om je aanvraag of boeking te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers, productleveranciers (bijv. partners die huizen via ons verhuren).
 • om je aanvraag voor een boeking uit te voeren, zo geven wij je persoonsgegevens door aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van persoonsgegevens. Bovendien zijn zij contractueel aan Bedrijf verplicht je persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken;
 • voor het afwikkelen van de betaling voor de gehuurde vakantiewoning en overige kosten. Bedrijf gebruikt credit cards (MasterCard, Visa en AMEX) en Mollie als payment service provider. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze provider goed te raadplegen aangezien deze zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw gegevens in verband met de betaling.

De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken persoonsgegevens alleen ten behoeve van Bedrijf. Deze partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd. Met verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens door deze derde partijen regelt.

Alleen wanneer Bedrijf hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen je erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen.

 1. Beveiliging
  Bedrijf vindt een goede beveiliging van je persoonsgegevens van groot belang. Bedrijf heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Voor jou is dit onder meer zichtbaar door het slotje dat in je browser verschijnt bij het maken van een boeking. Ook medewerkers van Bedrijf of door Bedrijf ingeschakelde derde partijen zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken.
 2. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
  Je hebt het recht je volledige gegevens, zoals geregistreerd bij Bedrijf, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. Verder heb je onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van je persoonsgegevens door Bedrijf, en het recht om Bedrijf te vragen jouw persoonsgegevens aan jezelf te verstrekken.
 1. Contact opnemen met Bedrijf
  Voor de uitoefening van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kun je contact opnemen met Bedrijf via info@landhuisdelinde.nl Je kunt gevraagd worden een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Ook voor overige vragen over ons gebruik van je persoonsgegevens, deze privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Je vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld. Mocht je klachten hebben over hoe Bedrijf met je persoonsgegevens omgaat, dan kun je ook altijd contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdate door Bedrijf. De aangepaste Privacyverklaring kun je vinden op onze website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat.

Laatste wijziging: juli 2022

Scroll to Top